Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đối tượng sở hữu công nghiệp khi đã được đăng ký bảo hộ thì trở thành tài sản của chủ sở hữu.Tài sản đó càng có giá trị thì càng có nguy cơ bị xâm phạm.Vì vậy việc bảo vệ tài sản của mình chống lại mọi sự xâm phạm của người khác trước hết phải là trách nhiệm của chủ sở hữu.

Việc chủ sở hữu công nghiệp chủ động theo dõi, phát hiện và đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN giữ vai trò quan trong có tính chất quyết định đối với việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu công nghiệp. Hãy để chúng tôi giúp bạn chứng minh và làm rõ các hành vi xâm phạm đó với cơ quan thực thi pháp luật.

  •  Tài liệu liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp của bạn
  •  Tài liệu đối chứng nghi ngờ xâm phâmchúng tôi:
  • Giám định sở hữu công nghiệp
  • Dựa trên kết quả giám định để tiến hành hồ sơ và các bước tiếp theo
Đối tác