Thiết kế bố trí mạch tích hợp

• Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là thiết kế hình học của mạch tích hợp (mạch vi điện tử/IC/chip) bán dẫn.
• Thiết kế bố trí IC bán dẫn được bảo hộ nếu có tính nguyên gốc, nghĩa là không phải là sự sao chép và chưa được biết đên rộng rãi trong giới thiết kế và sản xuất IC.
• Quyền đối với thiết kế bố trí IC bán dẫn thuộc về doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động thiết kế, tuy nhiên chỉ phát sinh trên cơ sở đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.
• Quyền đối với thiết kế bố trí IC bán dẫn chấm dứt khi kết thúc 10 năm từ ngày đăng ký hoặc từ ngày đưa IC ra thị trường hoặc 15 năm từ ngày tạo ra thiết kế.
• Chủ sở hữu thiết kế bố trí IC bán dẫn có độc quyền sao chép, phân phối, nhập khẩu bản sao thiết kế bố trí, sản xuất, phân phối, nhập khẩu IC sản xuất theo thiết kế bố trí.Trong thời hạn bảo hộ, bật kỳ người nào khai thác thiết kế bố trí IC mà không được phép của Chủ sở hữu sẽ bị coi là xâm phạm quyền và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
• Tuy nhiên, chủ sở hữu không có quyền ngăn cấm việc sử dụng trong một số trường hợp ngoại lệ, đặc biết là việc sử dụng không nhằm mục đích thượng mại, sử dụng mà không biết về sự tồn tại quyền, sử dụng thiết kế bố trí tạo ra bằng ” công nghệ ngược” hoặc do người thứ ba độc lập tạo ra.
Bạn cần quyết định và tiến hành nộp đơn càng sớm càng tốt.

Đối tác