Đăng ký sáng chế

Đối tượng của sáng chế là các giải pháp kỹ thuật, có thể là một sản phẩm, dưới dạng cơ cấu (dụng cụ, thiết bị…), dạng chất ( vật liệu, dược phẩm,…), dạng vật liệu sinh học (tế bào gen,..) hoặc là quy trình công nghệ (phương pháp sản xuất,..)

Giải pháp kỹ thuật có tính mới thế giới (nghĩa là chưa từng được bộc lộ ở bất cứ nơi nào dưới hình thức công bố hoặc sử dụng), có khả năng áp dụng (trong sản xuất công nghiệp), và nếu đạt trình độ sáng tạo (nghĩa là không hiển nhiên đối với chuyên gia trung bình trong lĩnh vực đó) thì có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế, còn nếu không đạt trình độ sáng tạo nhưng không phải là hiểu biết thông thường thì có thể được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
Chủ sở hữu được pháp luật bảo đảm độc quyền khai thác sáng chế nhằm mục đích thương mai (sản xuất sản phẩm được bảo hộ, áp dụng quy trình sản xuất được bảo hộ, đưa vào lưu thông, xuất nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ). Trong thời hạn bảo hộ – 20 năm đối với Bằng độc quyền sáng chế và 10 năm đối với bằng độc quyền giải pháp hữu ích-bất kỳ người nào khai thác sáng chế mà không được phép của Chủ sở hữu sẽ bị coi là xâm phạm quyền và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Bạn cần quyết định và tiến hành nộp đơn càng sớm càng tốt, bởi vì đối với mỗi giải pháp kỹ thuật, bằng độc quyền chỉ được cấp cho một người (Người có nộp đơn sớm nhất) và được đánh giá tính mới và trình độ sáng tạo theo tình trang kỹ thuật đã có trước ngày nộp đơn. Và thủ tục chúng tôi cần bạn cung cấp:

  •  Bản mô tả vắn tắt sáng chế và các điểm yêu cầu bảo hộ ( nếu có)
  •  Các bước tiến hành tiếp theo của chúng tôi:

• Tra cứu tình trạng sáng chế:

    • Nếu không đáp ứng theo yêu cầu thì chúng tôi sẽ đưa ra tư vấn và đưa ra các giải pháp
    • Nếu đáp ứng với các yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục bảo hộ cho bạn
Đối tác