Bản quyền tác giả và các quyền liên quan khác

 

• Doanh nghiệp chủ sở hữu tác phẩm có quyền cho phép người khác sử dụng tác phẩm để đổi lấy các lợi ích vật chất khác theo thỏa thuận với người sử dụng.
• Quyền tác giả tự động được xác lập mà không bắt buộc phải đăng ký, tuy nhiên, doanh nghiệp nên đăng ký tác phẩm của mình bởi vì nếu đã đăng ký thì khi xảy ra tranh chấp, cũng như khi kiện tụng về việc xâm phạm quyền,doanh nghiệp không phải chứng minh quyền thuộc về mình.
• Quyền tác giả phát sinh từ thời điểm tác phẩm được sáng tác và thể hiện dưới một hình thức nhất định (viết, ghi âm, ghi hình…) và kéo dài đến hết 50 năm sau ngày tác giả qua đời. Riêng các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng và các tác phẩm khuyết danh được bảo hộ 50 năm kể từ ngày công bố lần đầu tiên.
• Doanh nghiệp phổ biến tác phẩm tới công chúng dưới hình thức biểu diễn, sản xuất bản ghi âm, phát sóng truyền thanh, truyền hình cũng được bảo hộ chống việc người khác sao chép sản phẩm của mình.
• Doanh nghiệp biểu diễn có toàn quyền đối với chương trình biểu diễn:truyền thanh,truyền hình trực tiếp,ghi âm,ghi hình và sản xuất bản sao.
• Doanh nghiệp sản xuất bản gốc băng, đĩa audio, video có toàn quyền sao chép và phát hành bản sao băng đĩa trong suốt 50 năm kể từ ngày phát hành đầu tiên.
• Doanh nghiệp phát thanh, truyền hình và làm bản sao trong suốt 50 năm kể từ lần phát sóng đầu tiên.
• Doanh nghiệp cũng có thể chuyển giao cho người khác các quyền kể trên.
Bạn cần quyết định và tiến hành nộp đơn càng sớm càng tốt.

Đối tác