Chỉ dẫn địa lý trong đó có tên gọi xuất xứ hàng hóa

 

• Chỉ dẫn địa lý là tên gọi, dấu hiệu, biểu tượng hoặc hình ảnh của một địa phương (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) dùng để chỉ nguồn gốc địa lý mặt hàng được sản xuất tại địa phương đó, với đặc trưng về chất lượng,uy tín hoặc danh tiếng chủ yếu do nguồn gốc địa lý tạo nên.
• Tên gọi xuất xứ hàng hóa là tên gọi của một địa phương, dùng để chỉ xuất xứ của mặt hàng sản xuất tại địa phương đó, có tính chất, chất lượng đặc thù do điều kiện địa lý (tự nhiên, con người) độc đáo và ưu việt của địa phương đó quyết định.
• Tên gọi xuất xứ hàng hóa là một loại chỉ dẫn địa lý đặc biệt – giới hạn địa danh và các sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ giữa điều kiện địa lý và đặc trưng chất lượng của sản phẩm.
• Từ ngày 1/7/2006, chế độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý được áp dụng thống nhất cho tất các các loại chỉ dẫn địa lý, kể cả tên gọi xuất xứ hàng hóa.
• Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ khi được Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Đăng bạ quốc gia.
• Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (sản xuất và đưa vào lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa mang chỉ dẫn địa lý)thuộc về tất cả các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa tại địa phương hoặc kinh doanh hàng hóa đó, với điều kiện phải bảo đảm tính chất, chất lượng đặc trưng của hàng hóa.
• Việc sử dụng trái phép các chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên gọi xuất xứ/chỉ dẫn địa lý gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc không đảm bảo tính chất đặc trưng của hàng hóa sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
• Để xác lập quyền đối với tên gọi xuất xứ/chỉ dẫn địa lý ,cần phải kiểm nghiệm thực tế để chứng minh các điều kiện bảo hộ: phải xây dựng tập hợp cần và đủ các chỉ tiêu cảm quan và chỉ tiêu kỹ thuật xác định đặc trưng phẩm chất của sản phẩm và xác định tập hợp cần và đủ các điều kiện địa lý quyết định phẩm chất đặc trưng của sản phẩm (bản đồ giới hạn vùng lãnh thổ, các yếu tố tự nhiên như nguồn nước, thổ nhưỡng, khí hậu,v.v…), các yếu tố con người sản xuất bản địa v.v…)
• Mặc dù tên gọi xuất xứ và chỉ dẫn địa lý là tài sản quốc gia, nhưng quyền và lợi ích thuộc về cộng đồng doanh nghiệp bản địa. Vì vậy, các doanh nghiệp cần lập nên tổ chức của chính mình (hiệp hội) để chung sức quản lý quyền một các hữu hiệu, từ khâu xác lập đến khâu khai thác và bảo vệ quyền.
Bạn cần quyết định và tiến hành nộp đơn càng sớm càng tốt.

Đối tác