Công bố sản phẩm

Bí mật kinh doanh

• Bí mật kinh doanh được bảo hộ là các thông tin không phải là hiểu biết thông thường, có giá trị kinh doanh (khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho con người sử dụng lợi thế so với người không sử dụng thông tin đó), được bảo mật bằng các biện...

Xem chi tiết
Công bố Hợp chuẩn – Hợp quy

 

- Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ...

Xem chi tiết
Đối tác